Algemene Voorwaarden (AV) van BERNINA International AG, Steckborn (TG), Zwitserland voor transacties met gebruikers via de online winkel ‘inspiration.bernina.com’

1. Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden zijn in de versie die geldt op het moment dat de bestelling geplaatst wordt, van toepassing op zakelijke transacties met BERNINA International AG (hierna genoemd ‘BERNINA’) en met name op alle bestellingen van en overeenkomsten met gebruikers, d.w.z. bedoeld voor privé-gebruik door de klant, die plaatsvinden via de website “inspiration.bernina.com”.

Contractvoorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden dienen in alle gevallen eerst schriftelijk door ons te worden goedgekeurd.

2. Productpresentatie

De gebruiker kan fysieke en digitale producten aanschaffen in onze online winkel. De productpresentaties in onze online winkel vormen geen bindend aanbod; ze vormen slechts een uitnodiging aan de gebruiker om een aanbieding te mogen doen.

Productbeschrijvingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

3. Prijzen

Alle aangegeven prijzen in de respectievelijke online winkel staan vermeld in de aangegeven valuta (CHF, EUR, USD of AUS-D) en zijn inclusief de toepasselijke, wettelijk verplichte btw. De prijzen zijn over het algemeen exclusief verzendkosten. Daar waar verzendkosten moeten worden betaald bij de aankoop van een fysiek product (een tijdschrift), worden de verzendkosten duidelijk aangegeven voor de gebruiker op de bestelpagina voordat de bestelling wordt afgerond.

4. Bestellingen/Uitvoering van het contract/Speciale regeling voor “inspiratie” abonnement  

Door de gebruiker geplaatste bestellingen zijn bindend. Elke bestelling vormt een aanbod aan ons om een verkoopovereenkomst te sluiten.

Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk per e-mail. Deze bevestiging vormt op zich echter nog geen aanvaarding van het aanbod door de gebruiker; het informeert de gebruiker slechts dat de bestelling is ontvangen. Bij de aankoop van digitale producten volgt onze aanvaarding direct voor of bij verzending van de digitale goederen. Bij fysieke producten wordt de koopovereenkomst pas uitgevoerd op het moment dat wij de verzending bevestigen, c.q. de bestelde producten verzenden. Dit gebeurt niet later dan binnen 5 werkdagen nadat de gebruiker de bestelling heeft geplaatst.

Wij kunnen de aanvaarding van een aanbod tot aankoop op elk moment weigeren zonder hier een reden voor op te hoeven geven. In een dergelijk geval brengen wij de gebruiker zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte van het niet aanvaarden van de bestelling.

In geval van het afsluiten van een jaarabonnement op ons tijdschrift “inspiratie” en betaling per creditcard, wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens een jaar, tenzij het uitdrukkelijk door de consument wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Wij sturen de consument enkele dagen voor het verstrijken van de herroepingstermijn zonder afzonderlijk verzoek een herinnering per e-mail met een “herroepingslink”. Door een abonnement te nemen, machtigt de consument ons om de jaarlijkse abonnementskosten via zijn creditcard te innen totdat hij het abonnement effectief opzegt.

5. Beschikbaarheid van fysieke producten

Wij kunnen niet altijd garanderen dat de bestelde fysieke producten steeds op voorraad zijn. Met name oude uitgaven van het tijdschrift ‘inspiration’ kunnen in de papieren versie alleen worden verzonden zolang deze nog op voorraad zijn. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestelde producten niet te verzenden als ze niet meer (of niet volledig) leverbaar zijn. Wij informeren de gebruiker zo snel mogelijk over niet beschikbare en daarom niet leverbare producten.

6. Leveringsvoorwaarden en verzendkosten

De levering wordt zo snel mogelijk na ontvangst van het aankoopaanbod uitgevoerd; bij digitale producten (zoals patronen of individuele exemplaren van de ‘inspiration’) wordt de levering onmiddellijk na ontvangst van het aankoopaanbod uitgevoerd. Bij bestellingen van een abonnement op het tijdschrift ‘inspiration’ starten de leveringen vanaf de volgende geplande uitgave.

Voor zover hiermee verzendkosten zijn gemoeid, worden deze afzonderlijk vermeld. Dit is alleen het geval bij fysieke leveringen van individuele exemplaren van de ‘inspiration’.

7. Betalingsvoorwaarden

De gebruiker kan met creditcard of via PayPal betalen. Indien betalingen worden teruggestort of niet kunnen worden uitgevoerd en u verantwoordelijk bent voor het saldotekort, dan is de gebruiker in betalingsverzuim. Verder is de gebruiker in betalingsverzuim zodra de betalingstermijn zoals aangegeven in een factuur wordt overschreden. In dergelijke gevallen zijn wij gerechtigd om een verzuimrente van 5% per jaar te berekenen voor het betreffende bedrag. Wij hebben de mogelijkheid om de betreffende klanten uit te sluiten van het doen van verdere online aankopen bij ons.

8. Recht op annulering en teruggave van de goederen

Herroepingsrecht/annuleringsrecht voor de levering van fysieke, tastbare goederen (tijdschrift):

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringsperiode bedraagt 14 dagen vanaf de datum waarop u in het bezit kwam van de door ons geleverde goederen of in geval van een tijdschriftabonnement (een overeenkomst betreffende de regelmatige levering van goederen tijdens een vooraf bepaalde periode) vanaf de datum waarop u het onderliggende product heeft ontvangen.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, kunt u ons uw beslissing tot het opzeggen van deze overeenkomst mededelen via: BERNINA International AG, inspiration Editorial Department, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland, +41 (0)52 762 11 11, [email protected]. Deze mededeling dient de vorm van een eenduidige verklaring te hebben (bijvoorbeeld een brief met poststempel of een e-mailberichtl).

U voldoet eenvoudig aan de gestelde termijn door de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht voor afloop van de annuleringsperiode te verzenden.

Gevolgen van opzegging:

Als u deze overeenkomst opzegt, moeten wij u alle door u gedane betalingen terugbetalen, inclusief de verzendkosten. Deze restitutie moet onmiddellijk worden uitgevoerd en niet later dan binnen veertien (14) dagen na de datum waarop wij uw herroepingsverklaring ontvangen hebben. De betalingsmethode voor deze restitutie volgt dezelfde methode als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij expliciet anders met u is overeengekomen; wij zullen u nooit kosten in rekening brengen voor deze restitutie. We kunnen de uitvoering van deze terugbetaling weigeren totdat we de te retourneren goederen ontvangen hebben of totdat we een bewijs van u ontvangen hebben, dat de goederen teruggestuurd zijn, welk van deze zich het eerst voordoet.

U moet de koopwaar onmiddellijk of uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen vanaf de datum waarop u ons te kennen heeft gegeven dat u de overeenkomst wilt opzeggen, aan ons retourneren of teruggeven (BERNINA International AG, inspiration Editorial Department, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland). U voldoet aan deze termijn door de goederen te verzenden voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U bent aansprakelijk voor de directe kosten die verbonden zijn aan het terugzenden van de goederen.

Alleen als er bij de inspectie van de conditie, kwaliteit en deugdelijkheid van de goederen waardeverlies wordt vastgesteld dat herleidbaar is tot onnodig hanteren van de goederen door u, bent u verplicht om dit waardeverlies te vergoeden.

Vervallen van het herroepingsrecht – Uw BERNINA International AG

Bij een overeenkomst betreffende de levering van digitale inhoud die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevindt (bij een directe overdracht van patronen of de inhoud van een tijdschrift via elektronische kanalen), vervalt het herroepingsrecht, ook als BERNINA al begonnen is de overeenkomst uit te voeren, nadat de klant

1. er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat BERNINA de overeenkomst begint uit te voeren voordat de herroepingsperiode afloopt, en

2. heeft bevestigd, zich bewust te zijn van het verlies van het herroepingsrecht door de uitvoering van de overeenkomst.

9. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van BERNINA totdat de betaling volledig is ontvangen.

10. Vorderingen voor gebrekkige goederen

Wij staan overeenkomstig de wettelijke bepalingen garant voor onze producten. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor fouten in de afbeeldingen, prijzen of teksten op onze website of in onze online winkel.

Het kan voorkomen dat de website van BERNINA (inclusief de online winkel) niet beschikbaar is op grond van onderhoudswerkzaamheden of om andere redenen. Dit vormt geen reden voor claims.

11. Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk om de best mogelijke gegevensbescherming te bieden. Uw persoonlijke klantgegevens zijn bij ons veilig en worden altijd vertrouwelijk behandeld. Raadpleeg voor aanvullende informatie over gegevensbescherming ons privacybeleid.

De afbeeldingen op onze website zijn ons eigendom of zijn bij ons in licentie gegeven en kunnen alleen met onze toestemming worden gebruikt.

12. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

Op alle wettelijke verhoudingen tussen ons en de gebruiker is het Zwitsers materieel recht van toepassing, tenzij dit wordt vervangen door verplicht voorgeschreven bepalingen ter bescherming van gebruikers en consumenten van het land waarin de betreffende gebruiker is gevestigd.

De bevoegde rechtbank is die van Steckborn (TG) in Zwitserland, tenzij er sprake is van een verplicht voorgeschreven rechtbank voor consumenten in het land van de betreffende gebruiker.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 01-04-2020

Consumenteninformatie over het online beslechten van geschillen volgens Verordening (EU) nr. 524/2013:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (online dispute resolution, ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform wordt gebruikt voor het minnelijk schikken van geschillen met een consument. Wij zijn bereid tot deelname aan een conflictoplossingsprocedure met minnelijke schikking voor een consumentenarbitragecommissie.

Veilig bestellen

  • Beveiligde betaling met SSL-codering
  • AVG-conform
  • Veilige en handige betaalmethoden
  • SSL-codering

inspiration abonnement

  • Gemakkelijke levering bij je thuis 3 keer per jaar
  • Veel creatieve ideeën en patronen voor verschillende naaiprojecten
  • Gedetailleerde werkbeschrijvingen voor jouw projecten

Voordelen van een klantenaccount

  • Beschermde toegang tot reeds gekochte artikelen en downloads
  • Beheer van je persoonlijke gegevens
  • Sneller en gemakkelijker bestellen

Disclaimer: Wij wijzen erop, dat ons aanbod alleen geldig is zolang de voorraad strekt. De patronen en werkbeschrijvingen zijn alleen gelicentieerd voor persoonlijk en privé gebruik, niet voor commerciële of zakelijke doeleinden. De overdracht van de verworven gegevens is verboden.